HOF ตั้งอยู่ในพื้นที่ของย่านพักอาศัยที่มีความเป็นส่วนตัว  ได้เปรียบในแง่ของการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสายหลักได้หลายสาย  เช่น  สุขุมวิท, ศรีนครินทร์, และบางนาตราด อีกทั้งยังสามารถเดินทางจากรถไฟฟ้าสายสุขุมวิท และต่อรถสาธารณะเข้ามายังโครงการได้หลากหลายวิธี นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้  รถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะวิ่งผ่านที่ถนนศรีนครินทร์  ทำให้ HOF กลายเป็นทำเลที่อยู่ตรงกลางระหว่างรถไฟฟ้าทั้งสองสาย  ตอบสนองต่อการเดินทางที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น